ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1. Bedrijf: gebruiker van het systeem die inlogt op de Website als Bedrijf middels een Linkedin account en in staat is Vacatures op de Website te plaatsen en te zoeken in de Beschikbaarheid en de Profielen van de Planning Engineers.
1.2. Beschikbaarheid: de door de betreffende Planning Engineer opgegeven uren per week welke in tijdvakken van maanden worden weergegeven.
1.3. Bezoeker: gebruiker van de Website die niet ingelogd is.
1.4. Dienst(en): alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming dan ook die PlannersPlaza aanbiedt aan Bedrijf, Planning Engineer of Bezoeker.
1.5. Donatie: vrijwillige bijdrage door Bedrijf, Planning Engineer of Bezoeker.
1.6. Gebruiksovereenkomst: overeenkomst tussen Bedrijf of Planning Engineer die voorziet in de rechten en voorwaarden om gebruik te maken van de Website.
1.7. Linkedin account: de gebruikersnaam en het wachtwoord welke door Bedrijf of Planning Engineer worden gebruikt om in te loggen op de Website.
1.8. Opdracht: overeenkomst tussen Bedrijf en Planning Engineer waarbij Planning Engineer voorziet in de Vacature van het Bedrijf.
1.9. PlannersPlaza: dienstverlener, gevestigd te Utrecht, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 55427146 en gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden
1.10. Planning Engineer: gebruiker van het systeem die inlogt op de Website als Planning Engineer middels een Linkedin account en in staat is zijn Beschikbaarheid op de Website te plaatsen en te zoeken in de Vacatures en de Profielen van Bedrijven.
1.11. Profiel: de beschrijving van de eigenschappen waarmee Bedrijf of Planning Engineer zichzelf presenteert op de Website.
1.12. Vacature: door bedrijf geplaatste beschrijving van een onbezette arbeidsplaats, waarvoor een planning engineer gezocht wordt.
1.13. Website: de internetsite van PlannersPlaza waarvan het adres http://www.plannersplaza.nl is, alsook het geheel van verbonden sites. De website omvat niet alleen de webpagina’s maar eveneens het geheel van diensten die door PlannersPlaza op de website voorgesteld worden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van PlannersPlaza.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van andere Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden van PlannersPlaza en partijen strijdig zijn, de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van PlannersPlaza prevaleren.
2.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Prijzen en betalingen

3.1. Alle door PlannersPlaza genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
3.2. Alle door PlannersPlaza kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in Euro’s. Bedrijf of Planning Engineer dienen de betalingen in Euro’s te voldoen.
3.3. Betaling dient direct te geschieden of uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door PlannersPlaza aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren van Bedrijf of Planning Engineer tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3.4. Indien Bedrijf of Planning Engineer in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Bedrijf of Planning Engineer van rechtswege in verzuim en is Bedrijf of Planning Engineer wettelijke rente verschuldigd aan PlannersPlaza. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Bedrijf of Planning Engineer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Gebruikskosten

4.1. Bedrijf heeft na initiële registratie zes maanden zonder kosten vrije toegang tot de Website, uitgezonderd het onderdeel welke is bedoeld voor Planning Engineer. Na deze zes maanden ontvangt Bedrijf een factuur van EUR 200,- welke na voldoening door Bedrijf een jaar toegang geeft tot de Website.
4.2. Planning Engineer heeft vrije toegang tot de Website, uitgezonderd het onderdeel welke is bedoeld voor Bedrijf. Indien er via PlannersPlaza een Opdracht wordt verkregen, wordt Planning Engineer gevraagd een Donatie te doen aan PlannersPlaza ter hoogte van EUR 250,- per Opdracht of 1% over de omzet van de eerste drie maanden.
4.3. PlannersPlaza is een dienstverlener. PlannersPlaza levert de Website welke ten doel heeft het eenvoudig verbinden van Bedrijf en Planning Engineer, die vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid al dan niet tot een opdracht komen. De gebruikskosten zijn derhalve een vergoeding voor de ontwikkeling , instandhouding en uitbreiding van de Website. De gebruikskosten zijn nooit een vergoeding die leidt tot de verplichting als het leveren van een Planning Engineer of het leveren van een Vacature.

5. Gebruiksrechten

5.1. Bedrijf kan de eerste zes maanden na registratie zonder kosten gebruik maken van de Website, uitgezonderd het onderdeel welke is bedoeld voor Planning Engineer. Na vijf maanden ontvangt Bedrijf een factuur welke binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan moet zijn. In geval van niet-tijdige betaling heeft PlannersPlaza het recht het gebruiksrecht per direct te beëindigen en de toegang tot de Website van Bedrijf te ontzeggen en onmogelijk te maken.
5.2. Bedrijf of Planning Engineer bepaalt welke gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen. Bedrijf of Planning Engineer is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie correct is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
5.3. PlannersPlaza is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of verwerkte gegevens. De door een Bedrijf of Planning Engineer foutief aangeleverde informatie kan door PlannersPlaza niet als zodanig herkend worden en kan dientengevolge onjuist worden verwerkt/opgeslagen.
5.4. Bedrijf of Planning Engineer zijn gehouden voorschriften en aanwijzingen van PlannersPlaza met betrekking tot het gebruik van de Website zorgvuldig op te volgen. Indien een zeker handelen van Bedrijf of Planning Engineer aantoonbaar een goede werking daarvan in gevaar brengt, dan is PlannersPlaza gerechtigd dit Bedrijf of deze Planning Engineer de toegang tot de website te ontzeggen en onmogelijk te maken.
5.5. Indien onjuiste gegevens verstrekt worden door een Bedrijf of een Planning Engineer of wanneer de Website door een bedrijf of Planning Engineer afwijkend ten aanzien van de expliciete dan wel impliciete doelstellingen van PlannersPlaza gebruikt wordt dan is PlannersPlaza gerechtigd dit Bedrijf of deze Planning Engineer de toegang tot de Website te ontzeggen en onmogelijk te maken.

6. Aanmelden als Bedrijf of Planning Engineer

6.1. Wanneer Bedrijf of Planning Engineer zich aanmeldt op de Website, dan komt tussen PlannersPlaza en Bedrijf of Planning Engineer een Gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Aan de aanmelding zelf zijn geen kosten verbonden, tenzij vooraf anders is bepaald.
6.2. De Gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmeldingsprocedure volledig en juist door Bedrijf of Planning Engineer is doorlopen.
6.3. Bedrijf of Planning Engineer is verplicht de bij het aanmelden opgevraagde gegevens naar waarheid en compleet in te vullen. Dit geldt met name voor de naam, adres, het emailadres en eventuele betalingsgegevens.
6.4. Wanneer de opgegeven gegevens na een succesvolle aanmelding veranderen, verplicht Bedrijf of Planning Engineer zich de gegevens direct te actualiseren en de werking van het opgegeven e-mailadres regelmatig te controleren.

7. Beëindiging

7.1. Bedrijf of Planning Engineer kan op ieder gewenst moment en zonder toestemming van PlannersPlaza de Gebruiksovereenkomst beëindigen door middel van een verzoek tot beëindiging per e-mail. Beëindiging van de Gebruiksovereenkomst leidt niet tot restitutie van verschuldigde gebruikskosten of tot kwijtschelding van openstaande verplichtingen.
7.2. Wanneer Bedrijf of Planning Engineer langer dan één jaar niet heeft ingelogd op de Website, dan heeft PlannersPlaza het recht om de Gebruiksovereenkomst zonder opzegging te beëindigen. Dat betekent niet dat openstaande verplichtingen jegens PlannersPlaza komen te vervallen.
7.3. PlannersPlaza kan in voorkomende gevallen de Website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Bezoeker, Bedrijf of Planning Engineer, zonder dat Bezoeker, Bedrijf of Planning Engineer daar enige rechten aan kan ontlenen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. PlannersPlaza is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.2. PlannersPlaza is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gegevens welke Bedrijf of Planning Engineer hebben geleverd aan de Website.
8.3. PlannersPlaza is geen partij in de Opdracht tussen Bedrijf en Planning Engineer. Dat wil zeggen dat PlannersPlaza op geen enkele wijze verantwoordelijkheid kan dragen voor de Vacature van Bedrijf noch de wijze waarop de werkzaamheden ingevuld dienen te worden. PlannersPlaza kan eveneens niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vaardigheden of het niveau welke opgegeven zijn door Planning Engineer, noch voor de wijze waarop Planning Engineer zijn werkzaamheden verricht. Tenslotte is PlannersPlaza geen partij indien Bedrijf of Planning Engineer niet kan of wil leveren wat zij volgens hun onderlinge overeenkomst in de Opdracht overeengekomen zijn.
8.4. PlannersPlaza faciliteert in het verbinden van Bedrijf en Planning Engineer, maar kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de continuïteit van Opdrachten, noch van de werkzaamheden van Planning Engineer. Dit valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Bedrijf dan wel Planning Engineer.
8.5. PlannersPlaza streeft naar maximale bereikbaarheid van de Website, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de bereikbaarheid van de Website.
8.6. Zowel Bedrijf, Planning Engineer als Bezoeker vrijwaart PlannersPlaza voor mogelijke aanspraken van derden, waarvan de oorzaak aan anderen dan aan PlannersPlaza toerekenbaar is.

9. Werking van de Website

9.1. PlannersPlaza staat er niet voor in dat de Website die zij levert en beheert foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Dit geldt ook voor applicaties van derden waar PlannersPlaza gebruik van maakt en de koppeling daarmee.
9.2. PlannersPlaza zal zich er voor inspannen fouten op de Website, als bedoeld in artikel 9.1, binnen een redelijke termijn te herstellen indien de betreffende gebreken door Bezoeker, Bedrijf of Planning Engineer per email zijn gemeld.
9.3. PlannersPlaza kan in voorkomende gevallen het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de Website in gebruik wordt genomen.
9.4. Bedrijf of Planning Engineer draagt het risico’s van het opgetreden verlies van gegevens, documenten en/ of bestanden tijdens of als gevolg van het gebruik.
9.5. PlannersPlaza spant zich in om de Website voor alle gangbare browsers correct beschikbaar te maken. Indien Bezoeker, Bedrijf of Planning Engineer gebruik maakt van verouderde versies of minder gangbare applicaties, kan dat leiden tot minder correcte of onvolledige weergave van de Website en de gegevens. Bezoeker, Bedrijf of Planning Engineer is derhalve zelf verantwoordelijk voor de vereiste hardware en software om gebruik te kunnen maken van de correct functionerende Website. PlannersPlaza kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het ontbreken of onvolledig weergeven van de Website of de gegevens die daarop getoond (dienen te) worden.

10. Intellectueel Eigendom

10.1. PlannersPlaza maakt voor het leveren van haar Diensten en de Website gebruik van eigen informatie en van informatie van derden. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze aangeboden informatie berusten bij PlannersPlaza of de betreffende derde.
10.2. Zowel Bezoeker, Bedrijf als Planning Engineer mag de in artikel 10.1 bedoelde informatie niet verveelvoudigen, openbaar maken, aanpassen, bewerken of commercieel exploiteren, uitgezonderd voor zover dit op grond van de wet is vereist.
10.3. Bedrijf of Planning Engineer verkrijgt uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst slechts een niet-exclusief gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is aan derden.
10.4. De gegevens die Bedrijf of Planning Engineer op de Website van PlannersPlaza invoert, zijn eigendom van PlannersPlaza.
10.5. Alle rechten rustende op de Diensten en / of de Website die PlannersPlaza levert en/ of beheert zijn eigendom van PlannersPlaza.

11. Geheimhouding en privacy

11.1. Het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens geschiedt elektronisch en overeenkomstig de wettelijke gegevensbescherming.
11.2. PlannersPlaza garandeert dat alle ontvangen gegevens waarvan bekend is dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van deze gegevens gebiedt.
11.3. PlannersPlaza heeft het recht om Bedrijf en Planning Engineer te informeren over goederen en diensten van haarzelf of van derden. Dit recht vervalt op het moment dat Bedrijf of Planning Engineer per email aangeeft dit niet op prijs te stellen of aangegeven heeft de Gebruiksovereenkomst te willen beëindigen.
11.4. Vanwege verdere groei en ontwikkeling, kan het voorkomen dat onderdelen of activa van PlannersPlaza worden overgedragen aan een derde. In dat geval worden ook gegevens van Bedrijf en Planning Engineer overgedragen.

12. Toepasselijk recht

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PlannersPlaza partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.